Breaking News
Join This Site
 శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

||ధ్యానం||
కైలాసాచల-మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకం|
బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహం||
భక్తానుగ్రహణైకాంత-శాంత-స్వాంత-సముజ్జ్వలం|
సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుం||
కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణం|
ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరం||

||స్తోత్రం||
శ్రీశంకరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానందప్రదాయకః|
అజ్ఞానతిమిరాదిత్యః సుజ్ఞానాంబుధిచంద్రమా||1||
వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్ ముక్తిప్రదాయకః|
శిష్యోపదేశనిరతో భక్తాభీష్టప్రదాయకః||2||
సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞః కార్యాకార్యప్రబోధకః|
జ్ఞానముద్రాంకితకరః శిష్య-హృత్తాప-హారకః||3||
పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్తా సర్వతంత్రస్వతంత్రధీః|
అద్వైతస్థాపనాచార్యః సాక్షాచ్ఛంకరరూపధృక్||4||
షణ్మతస్థాపనాచార్యస్త్రయీమార్గప్రకాశకః|
వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞో దుర్వాదిమతఖండనః||5||
వైరాగ్యనిరతః శాంతః సంసారార్ణవతారకః|
ప్రసన్నవదనాంభోజః పరమార్థప్రకాశకః||6||
పురాణస్మృతిసారజ్ఞో నిత్యతృప్తో మహచ్ఛుచిః|
నిత్యానందో నిరాతంకో నిఃసంగో నిర్మలాత్మకః||7||
నిర్మమో నిరహంకారో విశ్వవంద్యపదాంబుజః|
సత్త్వప్రదశ్చ సద్భావః సంఖ్యాతీతగుణోజ్జ్వలః||8||
అనఘః సారహృదయః సుధీః సారస్వతప్రదః|
సత్యాత్మా పుంయశీలశ్చ సాంఖ్యయోగవిచక్షణః||9||
తపోరాశిర్మహాతేజా గుణత్రయవిభాగవిత్|
కలిఘ్నః కాలకర్మజ్ఞస్తమోగుణనివారకః||10||
భగవాన్ భారతీజేతా శారదాహ్వానపండితః|
ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞో లక్ష్యభేదప్రదర్శకః||11||

నాదబిందుకలాభిజ్ఞో యోగిహృత్పద్మభాస్కరః|
అతీంద్రియ-జ్ఞాననిధిర్నిత్యానిత్యవివేకవాం||12||
చిదానందశ్చిన్మయాత్మా పరకాయప్రవేశకృత్|
అమానుష-చరిత్రాఢ్యః క్షేమదాయీ క్షమాకరః||13||
భవ్యో భద్రప్రదో భూరిమహిమా విశ్వరంజకః|
స్వప్రకాశః సదాధారో విశ్వబంధుః శుభోదయః||14||
విశాలకీర్తిర్వాగీశః సర్వలోకహితోత్సుకః|
కైలాసయాత్రా-సంప్రాప్తశ్చంద్రమౌలి-ప్రపూజకః||15||
కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్య-యంత్రస్థాపన-దీక్షితః|
శ్రీచక్రాత్మక-తాటంక-తోషితాంబా-మనోరథః||16||
శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రంథకల్పకః|
చతుర్దిక్చతురామ్నాయప్రతిష్ఠాతా మహామతిః||17||
ద్విసప్తతిమతోచ్ఛేత్తా సర్వదిగ్విజయప్రభుః|
కాషాయవసనోపేతో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః||18||
జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యః కమండలులసత్కరః|
గురుభూమండలాచార్యో భగవత్పాదసంజ్ఞకః||19||
వ్యాససందర్శనప్రీతో ఋష్యశృంగపురేశ్వరః|
సౌందర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకః||20||
చతుఃషష్టికలాభిజ్ఞో బ్రహ్మరాక్షస-మోక్షదః|
శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్యస్వయంభూజయసన్నుతః||21||
తోటకాచార్యసంపూజ్యో పద్మపాదార్చితాంఘ్రికః|
హస్తామలకయోగీంద్రబ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకః||22||
సురేశ్వరాఖ్య-సచ్ఛిష్య-సన్న్యాసాశ్రమ-దాయకః|
నృసింహభక్తః సద్రత్నగర్భహేరంబపూజకః||23||
వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశో జగత్పూజ్యో జగద్గురుః||24||

||ఇతి శ్రీ శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం||

శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం| నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం||
సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం| అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం||

Post a Comment